Ekipler ve Komiteler
26 Aralık 2023

KOMİTELER

Hastanemiz yönetimince; Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği, Tesis Güvenliği, Radyasyon Güvenliği, İlaç Güvenliği, Transfüzyon ve Enfeksiyon Kontrol Komiteleri kurulmuş olup; Komiteler, hastanemizin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak, yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır.

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Komite Görev alanları; Hastaların doğru kimliklendirilmesi, Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması, Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması, Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması, Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması, Hasta mahremiyetinin sağlanması, Hastaların güvenli transferi, Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi, Bilgi güvenliğinin sağlanması, Enfeksiyonların önlenmesi, Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanmasını kapsamaktadır.

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Komite Görev alanları; Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması, Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması, Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması, Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması, Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması, Sağlık tarama programının hazırlanması, takibi gibi çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

EĞİTİM KOMİTESİ

Eğitim Komitesi, Hastanemizdeki tüm eğitim faaliyetlerinin planlanmasını ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri, Hizmet içi eğitimler, Uyum eğitimleri, Hastalara yönelik eğitimler komitenin görev alanı kapsamında yürütülür.

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Komite Görev alanları; Bina turlarında tespit edilen, hastanemizdeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar ve aksaklıklara yönelik gerekli iyileştirmeler, Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması, Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları, Atık yönetimi çalışmaları, Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması, Tehlikeli maddelerin yönetimini kapsamaktadır.

İLAÇ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Hastane Yönetimince oluşturulan İlaç Güvenliği Komitesi, İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin yönetimi ve bu süreçlerde yaşanan sorunlar aksaklıklar, çözümler ve iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

TRANSFÜZYON KOMİTESİ


EKİPLER

  • Beyaz Kod Ekibi
  • Mavi Kod Ekibi
  • Pembe Kod Ekibi
  • Kırmızı Kod Ekibi
  • Turuncu Kod Ekibi
  • Hasta Görüşleri Değerlendirme Ekibi
  • Çalışan Görüşleri Değerlendirme Ekibi
  • Nutrisyon Destek Ekibi
  • Bina Turu Ekibi
  • Palyatif Bakım Ekibi