AR-GE Birimi
23 Mayıs 2022

AR-GE HAKKINDA

Dünyamızda, ulaşım, sağlık, iletişim, elektrik ve manyetik sistemlerde “yeni teknolojiler” den yararlanmak o kadar hızlı ve büyük değişimler oluşturmuştur ki, dünyamız adeta küçük bir küresel “köy” haline dönüşmüştür. Teknolojik gelişmelerin temel amacı ve özü “daha az harcama ile kısa zamanda çok iş yaparak işletme karını maksimize” etmek ve sunulan hizmetlerle insanları memnun etmektir. Teknolojik gelişmeler nedeniyle dünyanın tek pazar haline dönüşmesi ve teknolojik gelişmeler iç dinamiği olan “bilgi üretimi” sanayi devriminin bitmesi ve “bilgi devrimi” nin başlamasına neden olmuştur. Artık, girişimciler yüksek teknolojiye dayalı üretken yatırımlara yönelmişler ve dünya için üretimi amaçlar olmuşlardır. Dünya için üretim, yenilikçi teknolojilere dayanmakta, yenilikçi teknolojide yenilikçi düşünceye ve problem çözme gibi beyin gücüne gereksinme duymaktadır. Bu nedenle yenilikçi ve gelişimci anlayışa, “bilgi gelişimi” ya da “bilgi devrimi” adı verilmektedir. Globalleşen yeni gelişim anlayışının tek itici gücü ve onu ayakta tutan tek desteği süratle değişen ve gelişen yenilikçi sistem ve teknolojidir. Teknolojik ve sistematik gelişmeler içeren uğraşılar ise bir bütün olarak AR-GE çalışmalarıdır.

Amaç, yenilikçi ve tasarrufçu yüksek teknolojiler ve sistemler üretme, üretilmiş mevcut teknolojileri sistemleri geliştirme ve uygulama olmalıdır. Zira gelişen ekonomimizi, üstün teknoloji rekabet yarışına sokabilecek biçimde yapılandırılamaz ise, “Dünyanın globalleşmesinde” layık olduğumuz yeri elde etmemiz mümkün olamayacağı gibi, yarışta olan ülkelerin hegemonyasına girmekten de kurtulmamız mümkün olamayacaktır. Ülkemiz son yıllarda AR-GE için yüksek teşvike yönelik önlemler alma gereğini duymuştur.

ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME (AR-GE) NEDİR ?

Araştırma; bilinmeyeni bilmeye, öğrenmeye yönelik yapılan bilimsel-teknolojik ve sistemsel faaliyetlerdir.
Geliştirme ise, mevcut bilgiyi, sistemi ya da teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha iyiye doğru yönlendirme faaliyetidir
Araştırma-geliştirme; bilimsel ve teknik bilgi birikimini açığa çıkarmak ve artırmak, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen yenilikçi çaba, çağın gereksinimine uygun ihtiyaç tesbiti, bu ihtiyaçların giderilmesi için yapılan faaliyetler, potansiyel bilgi birikimini ortaya çıkarma ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır.
Rekabet üstünlüğü sağlayan dünya işletmelerinin bu üstünlüklerinin “güç kaynağı” hiç şüphe yoktur ki “AR-GE” ye yaptıkları yatırım ve desteğe bağlıdır. Bilimde “vermeden almak” yoktur. Ne oranda destek ve yatırım varsa o oranda sonuç alınabilir. Toplumumuzun teknolojik ve hizmet yarışında arkalarda kalması istenmiyor ise “AR-GE” çalışmalarına önem ve öncelik verilmesinin yanı sıra “ileri teknoloji araştırma” alanlarında çalışacak “iş gücü” ne ve “beyin gücü” ne de öncelik ve önem verilmesi gerekmektedir. Araştırmacı iş gücü, nitelikli bir iş gücüdür. Bu alanda kişinin kendi araştırma arzusunun yanında ayrı bir özenin gösterilmesini gerektirmektedir.

Ülkemizde Çalışan iş gücü içinde 10.000 kişide sadece 15-20 kişi AR-GE çalışmalarında görev almış bulunmaktadır. Bu oran da, özellikle yarışı önde götüren ülkelere oranla çok düşük düzeydedir.

Günümüzde ar-ge birimini oluşturan kurum ve kuruluşlar, kendi faaliyet alanlarında ihtiyaçlarının ve yaşadığımız çağın gerekleri karşısında geri kalmamanın veya bir adım daha ilerlemenin koşulu olarak düşünmüşlerdir. Buda onların ayrıcalığı olmuştur.Mevcut sistem ve teknolojilerin korunması hizmetin aksamadan yürütülmesi için elzemdir. Ancak şuda unutulmamalıdır ki her sistem eskimeye ve değişime uğramaya mahkümdur. Zamanı gelince eskiyen sistemin yenilenmesi gerekir. Aksi takdirde artarak artan problemler üretmeye başlar. Dolayısı ile hizmetin aksamasına neden olur.Kendi faaliyet alanlarında çağın gereksinimlerini sağlama ve hızla artan toplum ihtiyaçlarını kısa zamanda giderme; insanlığa hizmeti kutsal bilip bunu ilke edinme, oturmuş bir kurum ve ileri görüşlü fikir adamları ile mümkündür.Statikocu, eskiye bağımlı, yeniliklere kapalı, değişim ve gelişimleri hazmedemeyen zihniyet zamanla kendini erittiği gibi çevresini de erimeye mahküm eder.Her toplumun yenilikçi, ufku geniş, vizyonunu misyonu yapmaya çalışan, hür iradeli fikir adamlarına ihtiyacı vardır.

HASTANEMİZDE AR-GE

VİZYONUMUZ: Kurumumuzdaki potansiyel beyin gücünü, bilgi birikimini, paylaşımcı ve teknik kabiliyetleri ortaya çıkarmak, birleştirerek güç oluşturmak, tetiklemek, tanımak, tanıtmak ve kurumumuzun, dolayısıyla hizmet alan bütün insanların istifade etmesini sağlamak. Hizmette katkıyı arttırmaktır.
Kurumumuzun bu potansiyel gücünden istifade ederek, ekip ruhu ile ekip çalışmaları yapmak sureti ile tıbbi, teknik, idari ve mali konularda projeler üretmek.


Bunun için tamamen gönüllülük esasına dayalı :
- ARAŞTIRMA çemberleri,
- GELİŞTİRME çemberleri,
- ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME çemberleri oluşturulur.

AR-GE ÇEMBERİ

En az 3, en çok 7 kişiden oluşur.
Her çemberin kendine özgü üyelerinin koyduğu bir ismi olur.
Çemberler: faaliyet alanlarını, çember sayılarını ve çember programlarını kendileri belirlemiş tamamen gönüllü gruplardır.
Her çember kendi içinden bir yönetici seçer.
Grup üyeleri dilerse çoğunluk kararı ile her ay dönüşümlü çember yöneticiliği yapabilir. Dilerse her proje veya program için bir yönetici seçebilir.
Gönüllü herkes, herkesle (Yönetici, kadrolu, sözleşmeli,sağlıkçı, tenkit, hizmet alımı personeli vs.) AR-GE çemberi kurabilir.
Yalnız Araştırmacı çember oluşturulabilir, yalnız geliştirmeci çember oluşturulabilir, hem araştırmacı hemde geliştirmeci çember oluşturulabilir.
Branş ve proje konusu seçimi tamamen çemberi oluşturan üyelere aittir. (Herkesin çalıştığı uzmanlık alanında çember oluşturmaları tercih edilir.)
Her çemberin AR-GE biriminde, bir Çember kimliği ve faaliyetleri konulu dosya oluşturulur.
Bu çemberlerin, seçilen bazı projelerinin, çeşitli yarışmalara katılımı sağlanır.
Çeşitli kurum ve kuruluşlardan, çeşitli destek ve yardımlar alınabilir.
Çemberlerin AR-GE konuları: Tıbbi, Mali, Teknik ve İdari konular olup, sosyal hizmet esaslı ve yaşamı kolaylaştıran, tasarruf, geri dönüşüm ve uygulanabilir unsurlar içerir.
Çember Eğitimi: Çemberlerin kuruluş aşamasında, teferruatlı çember eğitimi, AR-GE birimi sorumlusu tarafından sunulur.
AR-GE çemberi yönetici veya katılımcılarının bir bölümüne, proje oluşturma eğitimleri (Avrupa Birliği Projeleri için 40 saatlik, sertifikalı) sağlanır.
Çemberlerin kendi oluşumlarını sağladıktan sonra, faaliyetlerine başlamadan önce, AR-GE birimi ile birlikte, AR-GE yapmak istedikleri konuyu, amaçlarını ve ümit edilen faydanın ne olduğu vs hakkında, çeşitli argümanlar kullanılarak önce ar-ge konseyine sonra yöneticiye sunumu yapılır. Yönetici desteği sağlanmasıyla, yol haritası ve manevra alanları belirlendikten sonra faaliyetlerine başlar.
Kendi faaliyet alanlarında AR-GE çalışmaları yapan çemberler, bu süreçte, başka alanlarda AR-GE çalışması yapan çemberlere ışık tutabilecekleri gibi onlardan da istifade edebilirler.
AR-GE çalışmalarımızı yaparken “bilimsel ve mali katkı” yaparak teşvik eden kuruluşlar (üniversiteler, kamu kurumları, gönüllü kuruluşlar) dan da istifade edilir.


AR-GE TOPLANTILARI

Yönetici, AR-GE birimi ve çember üyelerinin kararlaştıracakları periyodik toplantılar yapılır. Çalışmalar irdelenir ve prosesler oluşturulur.

AR-GE GEZİLERİ

Projelerin ve çemberlerin kapsamına göre; Erzurum veya başka şehirlerde: Hastane veya diğer kurum ve kuruluşlara (Üniversiteler, özel şirketler, fabrikalar vs) Teknoloji ve gelişim konulu fuarlar, seminerler ve çeşitli toplantılara katılım için AR-GE gezileri düzenlenir. Bu gezilerde görüntülü çekimlerde yapılır.
Projenin türüne ve niteliğine göre yurt dışı ar-ge gezisi de yapılabilir.
Bu geziler: Hastanemiz yöneticilerinin katılımlarının da olabileceği, ar-ge birimi ve çember yöneticisi veya çember üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilir.

AR-GE KÖŞESİ

AR-GE köşesinde, şu ana kadar ve bundan sonraki AR-GE faaliyetleri hakkında bilgiler verilir. Oluşan ar-ge çemberlerinin isimleri, hedefleri, çalıştıkları projeleri, projelerinin hangi aşamada olduğu, yöneticisi ve üyeleri tanıtılır.AR-GE Çember çalışmalarının, çember üyesi olmayan başkaları tarafından projelendirilmesi engellenir. (Yönetici tarafından kabul görmez)


NOT: Bilindiği üzere Ülkemizde bölge eğitim ve araştırma hastaneleri hızla artmaktadır. Teknolojinin ve hizmet anlayışının hızla farklılaştığını görmekteyiz. Teknolojik donanım ve kaliteli hizmet açısından en son kurulan, bir öncekinden daha iyi durumdadır. Bu nedenle hastanemizin sonradan kurulan beah lardan geri kalmaması ve hatta birçok konuda model olması için her alanda AR-GE çalışmaları önemlidir.

AR-GE BİRİMİNİN GÖREVLERİ

 • Ar-GE çemberleri nin oluşumlarında lokomotif olmak,
 • Ar-GE çalışmalarının bizzat içinde olmak,
 • AR-GE köşesini düzenlemek ve güncellemek,
 • Araştırma çemberi çalışmalarını yöneticiye sunduktan sonra, geliştirme çemberlerine iletmek,
 • Çemberler arası koordinasyonu sağlamak,
 • AR-GE gezileri (Ürün ve hizmet konulu) düzenlemek ve katılım,
 • Teknolojik gelişim fuar ve seminerlerini tesbit etmek ve katılım organizasyonu yapmak,
 • Görüntülü sunum çalışmaları hazırlamak ve sunum yapmak,
 • AR-GE ve çember toplantılarına katılım,
 • Gönüllü Teşvik ve destek kuruluşlarından direk ve dolaylı destek sağlama girişimleri, “Projelerin gereklerine göre, kamu kurum ve kuruluşlarından (Devlet Planlama Teşkilatından SODES desteği vs) bilimsel ve teknolojik destek sağlama, Üniversitelerden, teknokent ve teknoparklarından yararlanma vs gibi”,
 • Sağlık bakanlığı AR-GE birimi ile koordine sağlamak. (YÖNETİCİ DESTEĞİ İLE)

HASTANEMİZDE ÖRNEK AR-GE ÇALIŞMASI

AR-GE birimi ve Teknik Servis Elektrik birimi ortak çalışması ile Yöneticiye sunulmuş, kabul görmüş ve şu anda uygulanmış olan Aydınlatma Elektriğinden tasarruf adlı (Geri dönüşüm) projesidir.


Projenin amacı: Aydınlatma elektriğinden Tasarruf sağlamak ve aydınlatma ile ilgili hizmet kalitesini yükseltmek. Ortamda homojen bir ışık dağılımı sağlamak.
Proje için seçilen pilot bölge: 3/B kapalı garajı
Projenin Aşamaları: 3 aşamadan oluşmaktadır.


1. AŞAMA: Mevcut gazlı floresan tip lambaların hepsi led li floresan tip lambalarla değiştirilecek. Her armatürde tek lamba olacak.
2. AŞAMA: Bazı lambalar sürekli yanıyor olacak (ehemmiyet durumuna göre), bazıları hareket sensörlü olacak (yalnız hareket algıladığında bir müddet yanıp, sonra sönecek).
3. AŞAMA: Bazı lambalar grup olarak, (2. Aşamaya ilaveten) zaman ayarlı rölelere bağlı olacak (bu grup lambalar, gece sabaha kadarki en ölü saatlerde komple  otomatik kapanacak, sabah istenilen saatte tekrar devreye girecek).


Bu proje; seçilen pilot bölgede başarı ile uygulandığında, hastanemizin diğer kapalı garajlarında da uygulanacak. Daha sonra biraz farklı bir çalışma ile bütün katlarda uygulanacaktır. Sistemin yaklaşık bir yıl civarı kendini amorti edeceği tahmin ediliyor. Sistemin teknolojik ömrü (kullanım şartlarına göre) 5-10 senedir. Seçilen plot bölgede kaliteli bir aydınlatmanın haricinde, tahmini yıllık elektrik tasarrufu 33.000 TL’dir. Bütün binada uygulandığı düşünüldüğünde yıllık 500.000 TL üzeri bir tasarruf beklenmektedir. Bu çalışma ile hastanemizin; sağlık il müdürlüğümüze bağlı diğer birimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları içinde bir model olacığı düşünülmektedir.


AR-GE FAALİYETLERİMİZ

 • Projeler Üretmek
 • AR-GE Çemberleri
 • AR-GE Toplantıları
 • AR-GE Gezileri
 • AR-GE Köşesi
 • AR-GE Kimliği
 • AR-GE Anketleri
 • AR-GE Ödülleri


İletişim Bilgileri
E-mail :
Telefon: 0(442) 232 58 77


Dökümanlar
1-AR-GE Sunumu
2-AR-GE Anketi