Enfeksiyon Komitesi
12 Mayıs 2022


ENFEKSİYON KOMİTESİ

Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi 07.11.2008 tarihinde kurularak çalışmalarına başlamış olup, Enfeksiyon Hastalıkları uzmanları ve sertifikalı üç Enfeksiyon Kontrol hemşiresi ile çalışmalarını sürdürmektedir. 11.08.2005 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanan ‘Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’ uyarınca komite tarafından sürdürülmekte olan çalışmalarından başlıcaları;


İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ (İKK):

11.08.2005 tarih ve 25903 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yataklı tedavi kurumları infeksiyon kontrol yönetmeliğine göre hastane yönetimi tarafından yukarıdaki amaca uygun görevlerini ifa etmek için aşağıdaki görevlilerden oluşmuştur.

 • Yöneticinin görevlendireceği bir başhekim yardımcısı
 • Başhemşire veya görevlendireceği bir başhemşire yardımcısı
 • Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniği uzmanı
 • Dahili tıp bilim dallarından tercihen iç hastalıkları uzmanı
 • Cerrahi tıp bilim dallarından tercihen genel cerrahi uzmanı
 • Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarı temsilcisi
 • Başhemşire veya hemşirelik hizmetleri müdürü
 • Enfeksiyon kontrol hekimi
 • Enfeksiyon kontrol hemşiresi
 • Eczane sorumlusu
 • Hastane müdürü veya görevlendireceği biri

ÇALIŞMA ŞEKLİ

 • İKK Hastane infeksiyonu kontrolünde en üst karar organı olarak çalışır ve düzenli olarak yılda en az üç defa toplanır. Alınan kararlar İKK karar defterine yazılır.
 • İKK nın üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir.
 • Bilimsel esaslar çerçevesinde hastanenin şartlarına uygun bir infeksiyon kontrol programı belirleyerek uygular.
 • Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler ve çözüm yolları sunar.
 • IKK üyeleri infeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere toplanır. Toplantı daveti; toplantı yeri tarihi saati ve gündemi ile birlikte toplantıdan en az iki gün önce üyelere bildirilir. Görüşmelerde alınan kararlar doğrultusunda yıllık çalışma raporu hazırlanır ve yönetime sunulur.
 • Olağanüstü durumlarda enfeksiyon kontrol komitesi, başkanın davetiyle veya üyelerden birinin başkanlığa yapacağı başvuru ve başkanın uygun görmesiyle toplanabilir. Herhangi bir sebeple, olağan ya da olağanüstü toplantılara katılamayacak olan üyeler, başkana yazılı mazeret bildirmekle yükümlüdür.
 • Üç ayda bir olmak üzere, hastane infeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlar ve ilgili bölümlere iletilmek üzere yönetime bildirir.
 • Hastanede uyulması gereken infeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirerek bunları gerektikçe günceller.
 • İKK’nın hizmet içi eğitimleri Eğitim Prosedürüne göre uygulanır.
 • Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak antibiyotik kullanım politikalarını belirler, uygulanmasını izler ve yönlendirir.
 • Hastane infeksiyonu yönünden öncelik taşıyan bölümlerde hastane infeksiyon kontrol programı için hedefler koyar.
 • Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirler ve uygun kullanımını denetleyerek ilgili komisyonlara görüş bildirir.
 • Hastalar ve personel için tehdit oluşturan bir infeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapar, izolasyon tedbirlerini belirler ve izler.
 • Personelin mesleğe bağlı infeksiyon ile ilgili risklerini takip eder, koruyucu tıbbî önerilerde bulunur, gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi programlarını düzenler ve uygulamak üzere infeksiyon kontrol komitesine teklifte bulunur.
 • İlgili idari birimlerle koordinasyon halinde hastane temizliği, mutfak, çamaşırhane gibi hastane destek hizmetlerinin yönetim ilkelerini belirler ve denetimini yapar.
 • Enfeksiyon kontrol komitesi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır. Komite kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara karşı olanlar, karşı görüş gerekçesini yazılı olarak belirtmek suretiyle karara imza atarlar.

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sürveyans ve kayıt,
 • Antibiyotik kullanımının kontrolü,
 • Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon,
 • Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları,
 • Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonlar yönünden kontrolü

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN KARARLARI

Enfeksiyon kontrol komitesince alınan kararlar uygulanmak üzere Yönetime iletilir. Bu kararlar, Yönetim ve yataklı tedavi kurumunun bütün personeli için bağlayıcıdır. Bu kararlara uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan ilgililer sorumludur.